HD-Link cung cấp nhiều loại modem khác nhau, bao gồm các modem của nhà cung cấp D-Link.